มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้สั่งซื้อสินค้า ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด จะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

1. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด จักตรวจสอบและเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้แผนกฯที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยจะรายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินงานและข้อสรุปให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่อย่างละเอียดชัดเจน และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังบริษัท สื่อเดินทาง จำกัด ได้ 3 ช่องทาง คือ

 • ช่องทางที่1 ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึงผู้จัดการทั่วไป บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด เลขที่ 127/21-22 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10402
 • ช่องทางที่2 ส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ โดยส่งมาที่ [email protected]
 • ช่องทางที่3 ติดต่อผ่านบริษัท สื่อเดินทาง จำกัด โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้

3. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการ ไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยแจ้งขอรับการปรึกษาเพื่อการระงับข้อพิพาทได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง นนทบุรี 11000 โทร.02-528-7600 สายด่วน 1570 e-mail : [email protected]

 

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งความจำนงของท่าน

  แจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งเรื่องแนะนำ
  ชื่อผู้ติดต่อ *
  อีเมล์*
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  ที่อยู่
  เขต/ตำบล
  จังหวัด
  รหัสไปรษณีย์
  แจ้งเรื่องร้องเรียน/แนะนำ