เสื้อชูชีพ(Life Jacket) คือ เครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ที่เมื่อใช้ในน้ำ จะช่วยให้ผู้สวมใส่ลอยตัว และรักษาตำแหน่งในการลอย โดยปากและจมูกของผู้สวมใส่อยู่เหนือผิวน้ำแม้จะเป็นขณะหมดสติ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือ

เสื้อพยุงตัว(Buoyancy Aids) คือ อุปกรณ์ช่วยการลอยตัวส่วนบุคคล เพื่อช่วยพยุงร่างกายของผู้สวมใส่ขณะมีสติ ให้ลอยอยู่ในน้ำได้

ความแตกต่างระหว่างเสื้อชูชีพกับเสื้อพยุงตัว

เสื้อชูชีพนั้น ถ้าสวมใส่อย่างถูกต้องและเสื้อชูชีพอยู่ในสภาพดี จะช่วยให้ผู้สวมใส่ลอยตัวอยู่ในน้ำในตำแหน่งที่ปากและจมูกของผู้สวมใส่อยู่เหนือผิวน้ำแม้ว่าหมดสติ ส่วนเสื้อพยุงตัวถูกออกแบบมาเพื่อช่วยพยุงร่างกายของผู้สวมใส่ให้ลอยอยู่ในน้ำได้ แต่ไม่อาจช่วยผู้สวมใส่ในทุกสถานการณ์ เนื่องจากผู้สวมใส่ต้องมีสติและช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยส่วนหนึ่ง